Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztráty a nálezy

 

Podle novelizovaného zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

 

V případě města Krnov je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městský úřad Krnov. Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdat nálezy je sekretariát správního odboru Městského úřadu Krnov, Hlavní náměstí 1. Zde je možno odevzdat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (jídlo) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autogramy apod.).


Na sekretariátě odboru správního se mohou o své věci trvale hlásit všichni majitelé ztracených věcí buď osobně nebo telefonicky na čísle 554 697 326.

Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu.

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána městu před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání, je vlastník věci povinen nahradit městu náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Nálezce má právo uplatňovat na vlastníkovi náhradu nutných výdajů a nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.