Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Co je to autovrak

 

Stávající právní úprava poskytuje dvojí definici autovraku. Ta první má oporu v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle této úpravy je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou (resp. RZ), nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhá definice se opírá o příslušné ustanovení zákona č. 185/2004 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dle této právní normy se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že autovrak je podle tohoto zákona nebezpečným odpadem, tudíž majitel může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která potom vystaví majiteli doklad o převzetí autovraku. Odhlášení vozidla v důsledku jeho trvalého vyřazení z registru motorových vozidel je zcela osvobozeno od správních poplatků.

 


Co s autovrakem ?

 

Pokud strážník vyhodnotí, že vozidlo je vrakem, potom je na jeho okno dána výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace odstranil. Pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou je provedena lustrace a jeho majitel je písemně vyzván k tomu, aby vozidlo uvedl do náležitého stavu. Jestliže výzvu převezme a ve lhůtě dvou měsíců této výzvě nevyhoví, potom v souladu s dikcí zákona přistupuje organizace k odstranění vraku a k jeho předání firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci. Jestliže majitel zmaří doručení výzvy jejím nepřevzetím, přistoupí organizace bez dalšího, k jejímu zveřejnění prostřednictvím veřejné desky příslušného městského úřadu. Po uplynutí zákonné lhůty je vozidlo následně předáno firmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.


Jestliže se podaří dodatečně zjistit majitele vozidla, budou po něm vymáhány veškeré náklady s tímto spojené.