Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
Bodový systém

Princip bodového systému
Byla-li vám v přestupkovém řízení uložena sankce (bloková pokuta, pokuta ve správním řízení nebo trest za trestný čin), pak vám příslušný obecní úřad s rozšířenou působností do vašeho registru zaznamená tento přestupek a zároveň také příslušný počet bodů podle bodového hodnocení přestupků. Tento záznam provede obecní úřad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku (v případě trestného činu pak ode dne nabytí právní moci rozsudku). Vzhledem k tomu, ze řízení o přestupku by se nemělo odehrát bez vaši přítomnosti, měli byste o svých přestupcích i příslušných bodech za ně vědět. Na vaši žádost vám taky příslušný obecní úřad vydá aktuální výpis z registrů řidičů a vašich záznamech bodového hodnocení.

Započítávání a odečítání bodů

Body se započítávají až do počtu 12 bodů. Pokud jedním činem spácháte více přestupků nebo trestných činů, úřad započítá pouze body za ten nejzávažnější z nich. Body se také odečítají, a to v případě, když vám od posledního zaznamenaného přestupku za určité období nebude zaznamenána žádná další sankce za přestupek:
  • za 12 po sobě jdoucích měsíců se odečtou 4 body z celkového počtu
  • za 24 měsíců se od zbývajícího počtu bodu odečtou další 4 body
  • za 36 měsíců se odečtou všechny zbývající body
Obecní úřad do 3 dnů provede příslušný záznam a do dalších 5 dnů vám vymazání všech bodů písemně oznámí. Po dobu výkonu trestu nebo po dobu sankce zákazu řízení motorových vozidel však tato doba neběží.

V parlamentu se projednává další novela, tentokrát novela zákona o autoškolách, která zmiňuje i možnost rychlejšího „odmazávání" hodů. a to dobrovolnou účastí na školení bezpečné jízdy ve speciálních střediscích.

Co se stane po dosažení 12 bodů

V takovém případě vás úřad neprodleně vyzve k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního průkazu do 5 dnů od doručeni oznámení. Po těchto 5 dnech vám rovněž skončí řidičské oprávnění a pozbýváte odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Kdy žádat o vrácení řidičského oprávnění

O vrácení řidičského oprávnění lze požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pokud vám byl jako sankce uložen zákaz řízení na dobu delší než. 1 rok, pak můžete o vrácení požádat až po uplynutí této doby. Žádost se podává písemně u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností.
Přitom musíte prokázat, že jste byli přezkoušeni z odborné z způsobilosti pro příslušnou skupinu, a doklad o této zkoušce nesmí být starší než 30 dní (při žádosti po zákazu řízení je lato lhůta 60 dní). Při přezkoušení vás čeká počítačový test z předpisů o silničnímm provozu, jedna nebo více otázek kolem údržby vozidla a předvedení praktické jízdy s vozidlem. Vozidlo pro zkoušku (a případné „doučování") - samozřejmě na vaše náklady – poskytne autoškola.
Po vrácení řidičského oprávnění vám budou všechny dosavadní body smazány a začnete znovu s čistým bodovým kontem.


Tabulka přestupků, sankcí a bodůPřestupek podle § 22
přestupku se dopustí ten kdo:
body
sankce
1 a) 1.
řídí vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní poznávací značky (re­gistrační značky) nebo je umístěna jiná tabulka státní poznávací značky (registrační značky), než která byla vozidlu přidělena
4
ve sprábním řízení pokuta 5000 - 10000Kč a zákaz činnosti6 měsíců - 1rok
1 a) 2.
řídí vozidlo, jehož tabulka státní po­znávací značky (registrační značky) je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost
-
ve správním řízení pokuta 5000- 10000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
1 a) 3.
řídí vozidlo, které je technicky ne­způsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způso­bem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na po­zemních komunikacích
5
ve správním řízení pokuta 5000- 10000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
l b)
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholic­kého nápoje nebo po užití jiné ná­vykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,

při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče vyšším než 0,3 promile
při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidič ve výši menší nebo rovné 0,3 promile6

3

ve správním řízení pokuta 10000 - 20000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
lc)
řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky
7
ve správním řízení pokuta 25000 - 50000 Kč a zá­kaz činnosti 1 - 2 roky
1d)
se přes výzvu odmítne podrobit vy­šetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alko­holem nebo jinou návykovou lát­kou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdra­ví,
7
ve správním řízení pokuta 25000 - 50000 Kč a zá­kaz činnosti 1 - 2 roky
1 e) 1
řídí motorové vozidlo a není držite­lem příslušné skupiny nebo podsku­piny řidičského oprávnění,
7
ve správním řízení pokuta 25000- 50000 Kč a zákaz činnosti 1 - 2 roky
1 e) 2
řídí motorové vozidlo a byl mu za­držen řidičský průkaz
6
ve správním řízení pokuta 5000- 10000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok.
1 e) 3.
řídí motorové vozidlo a není držite­lem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
5
ve správním řízení pokuta 5000 - 10000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
1 e)4.
řídí motorové vozidlo a nemá plat­ný posudek o zdravotní způsobilosti
5
ve správním řízení pokuta 5000 - 10 000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
1 e) 5
řídí motorové vozidlo a pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu ES, řidičského průkazu vy­daného cizím státem, mezinárodní­ho řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení moto­rového vozidla na území ČR
-
ve správním řízení pokuta 25000 - 50000 Kč a zákaz činnosti 1 - 2 roky
1 f) 1
při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamo­vé zařízení
3
v blokovém řízení pokuta 1000 Kč, ve správním řízení pokuta 1500-2500 Kč
lf)2
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km.h ' a více nebo mimo obec o 50 km.h' a více
5
ve správním řízení pokuta 5000- 10000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
lf)3
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h' a více nebo mimo obec o 30 km.h' a více
3
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč, ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti I - 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsíců dvakrát a vícekrát)
lf)4
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h ' nebo mimo obec o méně než 30 km.h"1
2
v blokovém řízení pokuta 1000 Kč, ve správním řízení pokuta 1500-2500 Kč
lf)5
při řízení vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zasta­vit vozidlo nebo na pokyn „Stůj" daný při řízení provozu na pozem­ních komunikacích osobou oprávně­nou k řízení tohoto provozu
5
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč, ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců to­mu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsí-ců dvakrát a vícekrát)
1 f)6
při řízení vozidla neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo

nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je po­vinen tak učinit, nebo

ohrozí chodce přecházejícího po­zemní komunikaci, na kterou odbo­čuje, nebo

ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komu­nikaci, při vjíždění na pozemní ko­munikaci nebo při otáčení a couvá­ní,
4


3


44
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč,
ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsí­ců dvakrát a vícekrát)
1 f)7
při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to zaká­záno.
6
ve správním řízení pokuta od 5000- 10 000 Kč a zá­kaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
1 f)8
při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je po­vinen dát přednost v jízdě
4
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč, ve správním ří­zení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal během 12 měsíců 2x a vícekrát)
1 f)9
při řízení vozidla vjíždí na železnič­ní přejezd v případech, kdy je to za­kázáno
6
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč, ve správním ří­zení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal během 12 měsíců 2x a vícekrát)
1 f)10
při řízení vozidla v provozu na dál­nici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není do­voleno
6
ve správním řízení pokuta 5000- 10 000 Kč a zákaz činnosti 6 měsíců - 1 rok
1 f)11
neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě
-
ve správním řízení pokuta 5000- 10000 Kč
1 g)
při řízení vozidla poruší omezení jízdy některých vozidel
2
v blokovém řízení pokuta 2500 Kč,
ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spá­chal během 12 měsíců 2x a vícekrát)
1 h)
při řízení vozidla porušením zvlášt­ního právního předpisu způsobí do­pravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví, (Poznámka: Pokud dojde k těžké újmě na zdraví nebo k usmrcení, jedná se už o trestný čin!)
7
ve správním řízení pokuta 25000 - 50000 Kč a zá­kaz činnosti 1 - 2 roky
1 i)
při řízení vozidla porušením zvlášt­ního právního předpisu způsobí do­pravní nehodu, při které je způsobe­na na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující zřejmě částku 50000 Kč
-
ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců to­mu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsí­ců dvakrát a vícekrát)
1j)
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastně­ných vozidel včetně přepravova­ných věcí nebo na jiných věcech pouze hmotná škoda 50 000 Kč a nižší, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlásí dopravní nehodu policisto­vi nebo nedovoleně opustí místo do­pravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomo­ci nebo po ohlášení dopravní neho­dy
3
ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců to­mu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsí­ců dvakrát a vícekrát)
1k)
při dopravní nehodě podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j),
7
ve správním řízení pokuta 2500 - 5000 Kč (a zákaz činnosti 1 - 6 měsíců to­mu, kdo tento přestupek spáchal v období 12 měsí­ců dvakrát a vícekrát)
1l)
při řízení vozidla jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní před­pis (tj. zákon o silničním provozu)

K těmto blíže nespecifikovaným přestupkům pod písmenem 1) patří také následující, na něž naopak pa­matuje bodový systém:

• ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého,

• nedovolená jízda po tramvajovém pásu,

• porušení povinnosti být za jízdypřipoután bezpečnostním pásem ne bo užít ochrannou přilbu,

• porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí,

• neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil,

• nedovolení užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebotechnický stav neumožňuje dosaže ní stanovené rychlosti,

porušení ustanovení § 32 (zákona č. 361/2000 Sb.) o osvětlení vozidla

• porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou),
porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 „Zákaz zastavení" a B 29 „Zákaz stání",


• neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popř.doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením,

• neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy.

Přestupky podle jiných předpisů,zařazené v bodovém systému:

Překročení nejdelší přípustné dobyřízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozid­la podle zvláštních právních předpisů.

Řízení vozidla, které není registro­váno registru silničních vozidel,
přičemž registraci podléhá.

Překročení stanovených povolených hodnot při kontrolním vážení vozid­la.


3

2


2


2


2


111
11

44


3

v blokovém řízení pokuta
do 2000 Kč,
ve správním řízení pokuta
1500-2500 Kč
(tato sankce platí pro
všechny přestupky dále
uvedené pod písmenem 1)ve správním řízení pokuta do 10000 Kč, lze uložit zákaz činnosti 6 měsíců -1 rokve správním řízení pokuta do 10000 Kč, lze uložit zákaz činnosti 6 měsíců -1 rok