Jdi na obsah Jdi na menu
 
M ě s t o K r n o v


Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


Zastupitelstvo města Krnova se na svém zasedání dne 14.2.2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku


(dále jen „vyhláška“):

Článek 1


Úvodní ustanovení


Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů v územním obvodu města Krnova.

Článek 2


Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí:


(1) veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1) a vyznačené cyklostezky,

(2) vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa, který lze zajistit proti nekontrolovanému prodlužování,

(3) průvodcem psa každý chovatel2), který se pohybuje se psem (psy) starším (staršími) 3 měsíců na veřejném prostranství nebo jinak umožní psu (psům) staršímu (starším) 3 měsíců pohyb po veřejném prostranství, (4) volným pohybem psa pohyb psa (psů) staršího (starších) 3 měsíců, který není veden průvodcem psa na vodítku.


Článek 3


Povinnosti průvodce psa


(1) Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa pod kontrolou na vodítku tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu vedeného psa s míjenou osobou či zvířetem, s výjimkou prostor určených pro volný pohyb psů vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky. Současně je průvodce psa povinen na veřejném prostranství zajistit psa tak, aby neohrožoval občany a zvířata a pokud to vyžaduje situace opatřit jej náhubkem.


(2) Na Hlavním náměstí, Hobzíkově ulici, náměstí Minoritů a v prostorech určených pro volný pohyb psů vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky má průvodce psa povinnost zabezpečit psa, který dosáhl výšky nad 40 cm v kohoutku, náhubkem.

(3) Průvodce psa odpovídá za to, že volně pohybující pes je pod jeho plnou kontrolou a efektivně jej ovládá pomocí akustických signálů či jiných prostředků.

(4) Je zakázán volný pohyb psa na veřejném prostranství, s výjimkou prostor určených pro volný pohyb psů vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky.

(5) Je zakázáno vstupovat se psem či jinak umožnit psu přístup do prostor zahrad při mateřských školách, sportovišť, pískovišť , mobiliářů v zeleni a do prostor venkovních hracích ploch, které mají charakter veřejného prostranství. Dále je zakázáno vstupovat se psem či jinak umožnit psu přístup do prostor označených piktogramy vstup se psy zakázán viz. Příloha č. 2 této vyhlášky – Grafické znázornění piktogramů vymezujících prostory kde je vstup se psy zakázán.

(6) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tohoto článku se nevztahují na průvodce psa, který používá psa k cílům stanoveným zvláštními právními předpisy3).

(7) Na veřejném prostranství se může pohybovat jen pes, kterého jeho držitel4)viditelně označil evidenční známkou vydanou držiteli místně příslušným správním orgánem podle obecně závazné vyhlášky5).


Článek 4


Kontrola


(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou provádějí strážníci Městské policie Krnov a pověření pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Krnov.


Článek 5


Sankce


(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek6), nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů7).


Článek 6


Ustanovení závěrečná a zrušovací


(1) Nedílnou součástí této vyhlášky jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 2 – Grafické znázornění piktogramů vymezujících prostory kde je vstup se psy zakázán,

b) Příloha č. 3 – Grafické znázornění prostor pro volný pohyb psa.

(2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Města Krnova č. 9/2003, o chovu a držení hospodářských a jiných zvířat na území města Krnova.


Článek 7


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení8), tj. 15.2.2007 V Krnově

dne 14. 2. 2007 Renata Ramazanová Bc. Alena Krušinová starostka města místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15. 2. 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 6. 3. 2007


1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

2) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 3 písm.

a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;

3) např. zákon č. 449/2001 b., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách


České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,

 § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;

4) § 129 odst. 1 zákona. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

5) § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

6) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;

7) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;

8) § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství


Vymezení prostor pro volný pohyb psů.


Volný pohyb psa je přípustný pouze a v těchto prostorech:


a) pozemek parc. č. 2904, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

psí loučka u SPC,

b) pozemek parc. č. 799, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

ulička spojující ul. Nová Cvilínská a ul. Jungmannova,

c) pozemek parc. č. 836, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

ul. Bartultuvická a ul. U Lazebníka,

d) pozemek parc. č. 1723, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

ul. U Lazebníka a ul. Petrův důl,

e) pozemek parc. č. 2176, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

garáže u ul. Chářovská,

f) pozemek parc. č. 2175/1, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

garáže u ul. Chářovská,

g) pozemek parc. č. 2357, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, –

ulička podél pravého břehu toku Opavy spojující ul. Čs. Armády a ul. Nábřežní,

h) pozemek parc. č. 6, ostatní plocha, kat.území Opavské Předměstí, – ulička

podél pravého břehu toku Opavy spojující ul. Nábřežní a nám. Míru,

i) pozemek parc. č. 3627, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – u ul. Na Ostrově

j) pozemek parc. č. 3626, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – u ul. Na Ostrově

k) pozemek parc. č. 3682/1, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí – ul. Bruntálská,

l) pozemek parc. č. 3557, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – u ul. Vančurova a ul. Bruntálská,

m) pozemek parc. č. 3371, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – u ul. Alšova a ul. Zacpalova,

n) pozemek parc. č. 2812/6, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

o) pozemek parc. č. 2812/7, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

p) pozemek parc. č. 2812/8, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

q) pozemek parc. č. 2812/9, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

r) pozemek parc. č. 2812/1, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

s) pozemek parc. č. 2812/10, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

t) pozemek parc. č. 2812/16, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

u) pozemek parc. č. 2812/14, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

v) pozemek parc. č. 2812/2, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

w) pozemek parc. č. 2812/11, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

x) pozemek parc. č. 2812/12, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

y) pozemek parc. č. 2812/15, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – zeleň u Hypernovy,

z) pozemek parc. č. 421, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní Předměstí,

– podél pravého břehu toku Opavice,

aa) pozemek parc. č. 2070/16, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – podél dráhy směr Krnov Cvilín – Město Albrechtice mezi ul.

Maxima Gorkého a ul. Karáskova,

bb) pozemek parc. č. 1903, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – mezi ul. Hořicova a ul. I. P. Pavlova,

cc) pozemek parc. č. 435/1, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – podél dráhy směr Krnov Cvilín – Město Albrechtice mezi

ul. Moravská a ul. Pertovická,

dd) pozemek parc. č. 1228/1, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – ul. Stará Pertovická,

ee) pozemek parc. č. 4894, ostatní plocha, kat.území Krnov – Horní

Předměstí, – ul. Stará Ježnická,

ff) pouze zatravněná část pozemku parc. č. 1809, ostatní plocha, kat.území

Krnov – Horní Předměstí, –ul. Albrechtická, naproti čerpací stanici,

gg) dále je volný pohyb psa přípustný v prostorech označených piktogramy

pro volný pohyb psa viz. Příloha č. 3 této vyhlášky – Grafické znázornění

prostor pro volný pohyb psa.


Příloha č. 2 k Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
ke stažení


Grafické znázornění piktogramů vymezujících prostory kde je vstup se psy zakázán.

Zákazová značka kruhového tvaru se symbolem černého psa v bílém poli. Pole je červeně orámováno.

Příloha č. 3 k Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství


Grafické znázornění prostor pro volný pohyb psa.

PROSTOR PRO VOLNÝ POHYB PSŮ