Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
M ě s t o K r n o v
Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 2/2008,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Krnova, v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, se usneslo na svém zasedání dne 25. 6. 2008, usnesením č. 553/13, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Čl. I.
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vymezením některých míst veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat
alkoholické nápoje, vytvořit kvalitní životní prostor, pocit bezpečí obyvatel ve městě Krnově a ochrana zdraví před škodami působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.
Čl. II.
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1)

Čl. III.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

(1) K zabezpečení cíle stanoveného v Čl. I. se zakazuje konzumace alkoholických
      nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Krnově.
(2) Veřejná prostranství, na kterých je konzumace alkoholických nápojů ve městě
      Krnově zakázána, jsou slovně a graficky vymezena v přílohách č. 1 a 2, které jsou
      nedílnou součástí této vyhlášky.
(3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. (1) a (2) se nevztahuje na
      restaurační zařízení a k nim příslušející venkovní posezení.
(4) Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. (1) a (2) se nevztahují na dobu
     od 18.00 hod. dne 31. prosince do 06.00 hod.dne 1. ledna tohoto kterého roku.
___________________________________________________________________________
1) § 34 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(5) Zákaz konzumace alkoholických nápojů dle odst. (1) a (2) se nevztahují na
     kulturní a společenské akce řádně ohlášené a povolené příslušným odborem
     městského úřadu.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vymezená v přílohách
      číslo 1 a 2.
(2) Z důvodu naléhavého právního zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem
      jejího vyhlášení.
      
  Renata Ramazanová                                            Mgr. Alena Krušinová

   starostka města                                                  místostarostka města

Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.6.2009

Sejmuto z úřední desky dne :


Příloha č.1
Vymezení míst, kde je zákaz konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství:
1) zóna „Centrum“, ohraničená ulicemi Jesenická, Smetanův okruh, Dvořákův okruh,
Soukenická, Říční okruh
2) park u Evangelického kostela mezi ulicemi Albrechtická, Mikulášská, Husovo náměstí
3) park v místní části Krnov – Kostelec mezi ul. Bruntálská a řekou Opavou
4) Chářovský park mezi ul. Chářovská, železniční tratí a účelovou komunikací podél firmy
ELFE
5) v prostoru autobusového nádraží, okolí prodejny firmy Ahold, městských lázní –
ohraničeno řekou Opavou, ul. Říční okruh, Čs. armády a ul. Revoluční včetně
6) ul. Mikulášská – hranice křižovatek s ul. E.F. Buriana, B. Němcové
7) okolí Městského divadla ohraničeno ul. E.F. Buriana, Mikulášská, Husovo náměstí,
Jesenická, Revoluční
8) park ohraničen ulicemi Albrechtická, Březinova, B. Němcové
9) okolí nádraží ČD – ul. Nádražní od křižovatky Nádražní-Revoluční po křiž. Nádražní-
Mikulášská
10) prostor okolí prodejny Bila, Finančního úřadu ohraničený ulicemi Albrechtická,
Bezručova, Mikulášská
11) Janáčkovo náměstí ohraničeno ul. Sv. Čecha, Janáčkovo náměstí, Křížkovského,
Máchova, Hořicova
12) prostor okolí SVČ Méďa ohraničen ul. Blahoslavova, Boční, Cvilínská, Dobrovského,
křižovatka ul. Dobrovského-Pionýrů-Palackého
13) okolí ZŠ Žižkova ohraničeno ul. 9. května, Žižkova, Vaškova
14) okolí prodejny Hruška ohraničeno ulicemi Opavská a příjezdovou komunikací na SPC k
blokům A, J, K, L, M, N.
15) okolí MŠ na SPC ohraničeno bloky domů G, H, M, N.
16) okolí MŠ Žižkova ohraničeno ul. Žižkova, železniční tratí a bloky domů na SPC V, Z
17) okolí Domu s pečovatelskou službou (DPS) a železniční stanice Krnov – Cvilín, které je
ohraničeno ulicemi Hlubčická, U Jatek, řekou Opavou a železniční tratí včetně ulic Moravská,
Slezská
18) okolí areálu Domova důchodců (DD) a DPS včetně vnitřního traktu na ul. Rooseveltova
ohraničeno ulicemi Rooseveltova, zadním traktem DD a DPS, ulicí Karáskovou a
Křížkovského
19) prostor před vstupem na městský hřbitov ohraničen ulicemi Hřbitovní a Dvořákův okruh
20) okolí prodejny Kaufland, ohraničeno ulicemi Opavská, Soukenická, Libušina, Stará
21) okolí prodejny LIDL – přilehlé parkoviště včetně ohraničujících ulic Čs. armády a
Revoluční
22) prostranství před nemocnicí na ul. I.P.Pavlova – ohraničeného ulicemi Sv.Čecha,
Hořicova a M.Gorkého s křižovatkou ul. Jiráskova
23) dětské hřiště Cvilín
24) parčík mezi Kotila klubem a ul. Úvoz
25) okolí kostela Panny Marie Sedmibolestné na vrch Cvilín

Příloha č.2
Mapa města Krnova s vyznačenými lokalitami, kde je zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. ke stažení soubor PDF