Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 8/ 2003

 

o městské policii
Zastupitelstvo města Krnova se na svém zasedání dne 27.8. 2003 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i), s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků a podle zákona §1 odst. 1,ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších změn, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

článek 1
Úvodní ustanovení
Zřizuje se policie města Krnova s působností na území města Krnova a městských částí: Petrův Důl, Chomýž, Krásné Loučky, Kostelec, Guntramovice, Ježník a Červený Dvůr.

 

článek 2
Počáteční stav městské policie

Počáteční stav městské policie stanovuje Zastupitelstvo města Krnova.
 

článek 3
Řízení a kontrola městské policie
  1. Městskou policii v Krnově řídí starosta města Krnova.Vedení a organizační činnost zabezpečuje určený strážník, který je pověřen Radou města Krnova.

  2. Činnost městské policie podléhá kontrole starosty města Krnova.


 

článek 4
Stejnokroj městské policie
  1. Stejnokroj strážníků městské policie je v souladu s § 11, odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

  2. Výjimku tvoří stejnokroj při plnění zvláštních úkolu:

  • a) Strážníci provádějící činnost na kolech jsou vystrojeni do trika černé barvy
    s nápisem "městská policie", dlouhých resp. krátkých kalhot černé barvy, černých bot a pokrývky hlavy černé barvy, která je opatřena páskou a odznakem podle § 11 odst. 1, písm. d, e vyhlášky MV č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

  • b)Strážníci zabezpečující mimořádné události, a ve výjimečných případech při práci v noci, používají jako prvek stejnokroje kombinézu černé barvy s označením "městská policie", pokrývku černé barvy, která je opatřena páskou a odznakem podle § 11, odst. 1, písm. d, e vyhlášky MV c. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, a boty černé barvy.


 

článek 5
Sídlo městské policie
Sídlem městské policie Krnov je ulice Žižkova č. 20, telefon

 

  • č.: 554 617 777,

  • č.: 554 617 455.


 

článek 6
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č.8, O městské policii, ze dne 25.4.2001.
 

článek 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení, tj. 28.8.2003

Josef Hercig Ing. Jaroslav Vrzal
starosta města místostarosta

Vyvěšeno: Sejmuto: