Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
Zpráva o činnosti městské policie Krnov – r. 2008


     Rok od roku se neustále zvyšuje počet výjezdů, které zaznamenáváme v našich statistikách. V roce 2008 jsme jich zaznamenali celkem 3281 – poprvé jsme tak překonali hranici třech tisíc událostí. Pro srovnání uvedu čísla z roku 1998 – tedy před deseti lety – to jsme zasahovali ve 1413 případech. Zde je vidět více jak 100% nárůst naší celkové činnosti. Nejvíc každoročně vyjíždíme po spuštění alarmu na kontrolu objektů, které jsou napojeny na PCO. Těchto poplachů a současně výjezdů bylo 413, což však nijak nevybočuje z dlouhodobých průměrů. Co nás ovšem zaměstnává čím dál častěji, to jsou výjezdy k osobám pod vlivem alkoholu resp. jiných návykových látek. Pokud v r. 2007 jsme zaznamenali 300 takovýchto výjezdů, tak v roce uplynulém to bylo již 399, tedy bez jednoho o celých sto více. Statisticky tak řešíme denně minimálně jedenkrát tento problém. Většinou jde o osoby bez domova, kteří obtěžují občany při nákupech v prostorách kolem supermarketů, ale taktéž se sami dostávají do nemalých problémů, když to s alkoholem přeženou a svůj stav přestávají kontrolovat. To pak ve většině případů nezbude nic jiného, než přivolat lékařskou pomoc a ověřit, zda nemohlo rovněž dojít k dalším zraněním. Spolupráce s rychlou záchrannou službou funguje na výbornou a v r. 2008 jsme se tak potkali v 98 případech. 75 žádostí směřovalo od nás a to nejčastěji z důvodů, které jsem před chvílí popsal a při 23 výjezdech byla nutná na oplátku naše asistence zejména kvůli agresivitě ošetřovaných.
     Poměrně značný nárůst jsme také zaznamenali u sporů mezi občany – dlouhodobý průměr byl kolem 140 výjezdů ročně, avšak v r. 2008 jsme vyjížděli 254x. Řeší se nejrůznější záležitosti od sousedských sporů, sporů mezi manžely a partnery současnými, rozcházejícími se, či už bývalými až po např. náhrady škody způsobené nezaplacením útraty, případně z jiných příčin v restauracích či jiných obdobných zařízeních. Nezřídka se stane, že součástí těchto sporů jsou i vyšší škody na majetku, resp. jde o taková jednání, která nám nedovolují případ dořešit. Za těchto okolností je na místo přivolána Policie ČR, která si jej k dořešení převezme. V roce 2008 jsme kolegům z Policie předali celkem 211 skutků a na jejich žádost jsme vyráželi ke 122 událostem. Na tomto místě musím, podobně jako v minulých letech, připomenout, že spolupráci mezi našimi složkami se opravdu daří. Vedoucí obvodního oddělení zmiňuje ve své zprávě spolupráci zejména v oblasti kontrol na konzumaci, prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Ano, byla to jedna z oblastí, které jsme se v roce 2008 věnovali více, než tomu bylo v letech předcházejících a jsem přesvědčen, že jisté výsledky se již dostavují. Provozovatelé restaurací, barů, diskoték a podobných zařízení byli nuceni po našich kontrolách přijmout taková opatření, aby se problémy s nedovolenou konzumací alkoholu zmírnily. Věřím, že podobně úspěšní budeme i v tomto roce, protože tato činnost bude jednou z priorit naší zejména víkendové práce.
     Rozhodně nesmím zapomenout také na spolupráci s další složkou záchranného systému, kterou jsou hasiči. Kromě několika plánovaných cvičení jsme jako každoročně zabezpečovali vstupy do obydlí, asistovali při požárech i dopravních nehodách. Našim úkolem je v těchto případech zabezpečit, aby do určených míst nevstupovaly nežádoucí osoby, případně usměrnit dopravu, pokud je v souvislosti s nehodou komunikace obtížně průjezdná. Nás hasiči žádali o spolupráci ve 102 případech a my jsme je volali ke 26 událostem. Dopravních nehod jsme, stejně jako v r. 2007, usměrňovali celkem 40.
     Nejvyšší procento činnosti strážníků MP zaujímá řešení dopravních situací a to zejména nedodržování ustanovení zákonů, které se dopravy týkají. Strážníci tak vyřešili celkem 884 přestupků z této oblasti, kdy uložili 357 blokových pokut v celkové hodnotě 102 800,- Kč, 32 případů předali k dořešení správnímu orgánu a 495 přestupcům stačilo pouze domluvit. Z těchto čísel je patrné, že ne vždy je nutné řešit přestupek peněžitou sankcí a to zejména v těch případech, kdy jde o méně závažná porušení pravidel silničního provozu. Mnohdy strážníci narážejí na situace, že řidiči jen obtížně hledají místo k zaparkování a v těchto případech je potřeba oko přimhouřit. Z toho důvodu jsem rád, že vznikají nová parkovací místa a věřím, že budou přibývat i třeba v roce letošním. V této souvislosti ještě zkusím připomenout myšlenku zřízení parkovacích automatů na Hlavním náměstí, kde zejména v úředních dnech je místa k zaparkování opravdu málo, resp. nejsou vůbec žádná.
     Strážníci se kromě dopravy věnují záležitostem veřejného pořádku. V této souvislosti bylo řešeno celkem 392 přestupků, kdy za 130 z nich byly uloženy na místě blokové pokuty v celkové výši 37 450,- Kč, 195 přestupků bylo předáno k dořešení správním orgánům a zbylých 67 strážníci vyřešili domluvou. Zde se jednalo především o porušování § 47 přestupkového zákona, a to zejména o rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, či znečišťování veřejného prostranství. Samostatnou kapitolou jsou problémy s dodržováním vyhlášek města, zejména pak té o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích. Celkem bylo díky této vyhlášce oznámeno do správního řízení 59 přestupků. Tato vyhláška se dle mého názoru velice dobře ujala, což se projevuje razantním snížením počtu osob, které na veřejnosti alkohol popíjejí. Nemalé procento ve statistice přestupků zaujímají drobné krádeže, a to především s prodejen Kaufland a Hypernova. Jen do správního řízení bylo předáno 37 přestupků za tento skutek. Dohromady tedy strážníci řešili 1276 přestupků a uložili za ně pokuty v hodnotě 140250,- Kč.
     K další činnosti, která je pro strážníky již typická, jsou odchyty zvířat, nejčastěji psů. V roce 2008 bylo odchyceno celkem 69 psů, kteří ve většině případů skončili v útulku MVDr. Lazarové na Bruntálské ulici. Je však dobře, že nemalá část se jich rovněž vrátila ke svým majitelům. Jsem přesvědčen, že značný podíl na tom mají i webové stránky naší MP – www.mpkrnov.estranky.cz, kde jsou připraveny aktuální informace o odchycených zvířatech i o psech umístěných ve zmiňovaném útulku. Kromě psů se strážníci také mohou pochlubit i úspěšným odchytem nevrlého jezevce, který po kontrole veterináře skončil zpět v lese, ale také jednoho hada, kterého se následně ujala místní chovatelka.
     K běžné denní praxi strážníků patří rovněž doručování důležitých písemností  do vlastních rukou určených zejména pro potřeby soudu či jiných správních orgánů. Byli jsme požádáni o doručení celkem 676 písemností, z nichž 417 se nám jich podařilo doručit, což je téměř 62%. Domnívám se, že i to je známkou toho, že díky místní znalosti strážníků mohou být některé závažné skutky dořešeny ve stanovených lhůtách a někteří hříšníci, kteří mají snahu vyhnout se svým povinnostem a závazkům tak neujdou spravedlnosti.
     Strážníci se během své služby věnují rovněž preventivní kontrolní činnosti. V roce 2008 jsme různých kontrol zaznamenali 1919, což je ještě o bezmála 700 více, než v roce předešlém. Vzhledem k častému narušování veřejného pořádku jsme nejvíce kontrolovali prostory kolem prodejny Hypernova – 416x, z obdobných důvodů okolí prodejny Billa – 124 kontrol, Hlavní nádraží – 143, divadlo – 93, v lokalitě ulic Alšova, Mánesova byly provedeny kontroly celkem 383x.  V Petrově dole a na čerpací stanici na Albrechtické ulici jsme kontrolovali parkování nákladních vozidel a to 105x resp. 148x. Strážníci rovněž prováděli nepravidelné kontroly heren, zda se v nich nezdržuje mládež, která by toho času měla být ve škole; uskutečnili se další kontroly cyklistů zaměřené zejména na správné vybavení jízdních kol.
     Na závěr si dovolím připomenout ještě jednu z důležitých činností a to je prevence ve školských zařízeních. Naši zkušení preventisté se věnují jak dětem v mateřských i základních školách, tak i studentům škol středních. Na střední škole průmyslové na Soukenické ulici dokonce přidali i praktická cvičení ze sebeobrany, což studenti samozřejmě přivítali. Jsem rád, že učitelé jsou s touto naší činností spokojeni, což se projevuje opakovanými žádostmi o přednášky. Vyvrcholením naší preventivní činnosti je pak dárek dětem i dospělým v podobě pořádání již tradičního Dětského dne na krnovském letišti, který se u veřejnosti těší čím dál větší oblibě.
     Na základě všech výše zmíněných činností a čísel se mohu domnívat, že strážníci krnovské městské policie velmi přispívají k tomu, že se občané v našem městě mohou cítit bezpečně.Pavel  M o r a v e c
velitel MP Krnov